POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: „Polityka Prywatności”) stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników i zbierania plików cookies na stronie internetowej Helbo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: www.helbo.pl (dalej: „Serwis”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Celem Polityki Prywatności jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: “RODO”.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera również informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

 • osób, które kontaktują się z Helbo sp. z o.o. (telefonicznie, za pośrednictwem e-mail, przez formularz kontaktowy, listownie) lub z którymi kontaktuje się Helbo sp. z o.o. (telefonicznie, za pośrednictwem e-mail, listownie),
 • osób, które są kontrahentami, pracownikami lub przedstawicielami kontrahentów Helbo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW INTERNETOWYCH HELBO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

 

INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW, PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW ORAZ OSÓB, KTÓRE KONTAKTUJĄ SIĘ Z HELBO SP. Z O.O. W JAKIEJKOLWIEK FORMIE (TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM E-MAILA, FORMULARZA KONTAKTOWEGO, LISTOWNIE) ORAZ OSÓB, Z KTÓRYMI KONTAKTUJE SIĘ HELBO SP. Z O.O. (TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM E-MAILA, LISTOWNIE)

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jesteśmy My, czyli Helbo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Helbo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tadeusza Śliwiaka 14A, 30-797 Kraków,
 • poprzez e-mail: biuro@helbo.pl,
 • telefonicznie: + 48 12 651 10 85.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe: 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Panią/Pana oraz kontaktowanie się z Panią/Panem w sprawach, z którymi zwróciła się Pani/Pan do Nas korzystając m.in. z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi.
 2. Kontaktowanie się z Panią/Panem w sprawach bieżących, w tym w szczególności w zakresie wykonywania umów między Nami a Panią/Panem lub podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, przedstawianie ofert, otrzymywanie zamówień oraz zleceń, udzielanie odpowiedzi na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie bieżącego kontaktu z Naszymi kontrahentami.
 3. Realizacja umów zawartych między Nami a Panią/Panem lub podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami.
 4. Zapewnianie bezpieczeństwa korzystania ze stron internetowych, dopasowanie ich do potrzeb użytkowników, prowadzenie marketingu własnych usług i towarów. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności zadbania przez Nas o bezpieczeństwo korzystania z portalu internetowego i zapewnienia wygody korzystania z niego, jak również możliwości oferowania klientom własnych usług i towarów.
 5. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Nas, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 6. Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po Naszej stronie, jak i Pani/Pana. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Podmioty te to dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe, operatorzy pocztowi i kurierzy,  podmioty świadczące usługi prawne czy audytowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe:

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z Panią/Panem lub podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu albo dłużej, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub okresów okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy,
 2. kontaktował się Pani/Pan z nami, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, będziemy je przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po Naszej stronie, jak i Pani/Pana, jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej.

 

Jakie ma Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Gwarantujemy realizację wszystkich uprawnień, przysługujących Pani/Panu na podstawie postanowień RODO.  W związku z powyższym:

 1. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Nas informacji, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do nich,
 2. Jeżeli zauważy Pani/Pan, że przetwarzane przez Nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pani/Pan prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia,
 3. Może Pani/Pan żądać usunięcia danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą:
  • jeżeli Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez Nas zebrane,
  • udzielona przez Panią/Pana zgoda zostanie cofnięta,
  • zgłosi Pani/Pan sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  • Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 4. Może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  • jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Nam sprawdzić ich prawidłowość,
  • jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, ale nie chce Pani/Pan, aby zostały usunięte,
  • okaże się, że Pani/Pana dane osobowe nie są Nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu ustalenia, czy Nasz prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.
 5. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o Nasz uzasadniony interes prawny, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 6. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:
  • Pani/Pana zgody lub
  • jest niezbędne do wykonania, zawartej z Panią/Panem umowy lub
  • jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, lub
  • przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny

ma Pani/Pan prawo do otrzymania od Nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie pdf.). Może Pani/Pan  przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy to My przesłali je innemu administratorowi. Zrobimy to jednak tylko w przypadku, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych zbieranych przy korzystaniu przez Pana/Panią ze stron internetowych, Pana/Pani dane mogą być profilowane. Pana/Pani dane osobowe mogą być wykorzystywane do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływają na osobę, której dane dotyczą. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych przekazanych Nam w inny sposób nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie stosujemy profilowania.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Nami. Dane adresowe podano powyżej.

 

PLIKI COOKIES

Co to są pliki cookies?

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Za pomocą plików cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

Termin „plik cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

 

Do czego służą pliki cookies?

W związku z korzystaniem przez nas z plików cookies, przekazujemy najważniejsze informacje na temat ich zastosowania.

 1. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu na stronach Serwisu.
 2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu , dzięki której użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
  • do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania Serwisu został on zintegrowany z usługą analizującą Twój ruch w serwisie. Usługę tę wykorzystujemy do celów statystycznych, co pomaga nam lepiej dostosować Serwis do Twoich potrzeb. Z polityką prywatności usług, z których korzystamy – możesz zapoznać się pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ (Google)
  • dostosowania treści reklamowych w formie tekstowej i graficznej przy wykorzystaniu remarketingu (m. in. Google Analytics, Facebook).
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne” („session cookies”): Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • „stałe” („persistent cookies”): „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

Jak blokować działanie plików cookies?

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek bądź, w odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek, na poniższych stronach www:

–   w przeglądarce Internet Explorer

–   w przeglądarce Mozilla Firefox

–   w przeglądarce Chrome

–   w przeglądarce Safari

–   w przeglądarce Opera

Administrator informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

 

Scroll to top