Zalecenia dla posiadaczy karnetów TIR

ZAŁĄCZNIK 1 CTM/GE1934/MRE

ZALECENIA DLA POSIADACZY KARNETÓW TIR
W ZWIĄZKU Z PRZEWIDYWANYM WEJŚCIEM W ŻYCIE DECYZJI FEDERALNEJ SŁUŻBY CELNEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ NR 01-11/28474 Z 4 LIPCA 2013 R. O WPROWADZENIU DODATKOWYCH ŚRODKÓW ZABEZPIECZENIA W STOSUNKU DO PRZEWOZÓW TIR

1. Wprowadzenie

Federalna Służba Rosji (FTS Rosji) wydała w dniu 04.07.2013 r. pismo nr 01-11/28474  skierowane do naczelników regionalnych zarządów celnych.
Zgodnie z tym pismem FTS Rosji poleca od dnia 14 września 2013 r. „wykonywać umieszczanie towarów w procedurze celnej tranzytu celnego z wykorzystaniem karnetów TIR, pod warunkiem zabezpieczenia przestrzegania tranzytu celnego z zastosowaniem środków przewidzianych w art. 217 ustęp 1 kodeksu celnego Unii Celnej”.  Na chwilę obecną wprowadzenie wskazanych środków zaplanowane jest od 14 września 2013 r.
W przypadku wprowadzenia tych środków, posiadaczom karnetów TIR zaleca się podjęcie następujących działań:

2. Zalecenia

2.1.  Niezbędne działania – odnotowanie faktu odmowy

W celu zabezpieczenia możliwości zaskarżenia nieprawomocnej decyzji organu celnego polegającej na odmowie otwarcia procedury TIR na terytorium Federacji Rosyjskiej, należy uzyskać oczywisty dowód tej odmowy w celu dalszego wykorzystania podczas rozprawy sądowej.
Po zarejestrowaniu przybycia towaru do przejścia przy wjeździe do Federacji Rosyjskiej funkcjonariusz organu celnego z reguły otwiera procedurę TIR poprzez wykonanie niezbędnych formalności, a w szczególności – poprzez dokonanie odpowiednich adnotacji celnych w karnecie TIR, dokumentach towarzyszących i dokumentach handlowych.
W przypadku odmowy organu celnego w otwarciu procedury TIR, należy uzyskać formalne potwierdzenie tej odmowy organu celnego w następujący sposób:
Funkcjonariusz organu celnego wnosi zapis „odmówiono zwolnienia towaru z powodu:”……” do rubryki „Do celów oficjalnego wykorzystania” w volecie nr 1 i nr 2 karnetu TIR. Przy czym wolety te są przekreślane a karnet zwrócony kierowcy.
W przypadku jeśli funkcjonariusz odmawia wykonania standardowej procedury, kierowca powinien nalegać na wykonanie tych działań, zgodnie z Konwencją TIR.
Tylko w przypadku otrzymania pisemnej odmowy czynności wykonania procedury TIR, przewoźnik powinien podjąć decyzję o przedłożeniu dodatkowego zabezpieczenia uiszczenia należności celnych.

2.2.  W przypadku nieudostępnienia przez funkcjonariusza organu celnego formalnej odmowy.

W przypadku jeśli funkcjonariusz organu celnego odmawia wydania przewoźnikowi formalnego potwierdzenia odmowy w stosunku do procedury TIR, zalecamy, by kierowca złożył do organu celnego zgłoszenie o odmowie dokonania czynności procedury TIR według wzoru załączonego do „Zaleceń dla kierowcy”.
W przypadku odmowy przyjęcia takiego zgłoszenia, kierowca winien sam podpisać zgłoszenie jako udokumentowane świadectwo odmowy. Procedura ta jest bardziej szczegółowo opisana w „Zaleceniach dla kierowcy”.

2.3.  Kolejne działania

Nieprawomocne działania organu celnego można zaskarżyć zarówno do wyższego organu celnego, jak i do sądu. Działania te mogą być podjęte zarówno jednocześnie jak i niezależnie od siebie. W celu uzyskania orzeczenia sądowego najbardziej celowe wydaje się zwrócenie się bezpośrednio do kompetentnego sądu z żądaniem uznania działań organu celnego za nieprawomocne i odzyskanie poniesionego uszczerbku.
Pozew sądowy może być złożony w przeciągu trzech miesięcy od dnia, gdy otrzymano odmowę przyjęcia karnetu TIR do przeprowadzenia czynności (art. 198 rozdział 4 arbitrażowego kodeksu procesowego FR).
Pozwanym w pozwie będzie graniczny organ celny, który odmówił wykonania procedury TIR.
W przypadku wątpliwości co do właściwości sądu i tego, kto ma być pozwanym w takim pozwie, prosimy zwracać się do Waszych narodowych stowarzyszeń lub do IRU w celu konsultacji.
Usilnie zalecamy by włączać FTS Rosji, która znajduje się w Moskwie w charakterze współpozwanego do każdego powództwa wobec konkretnego organu celnego. Pozwoli to na przeniesienie rozpatrzenia wszystkich pozwów do Sądu Arbitrażowego w Moskwie, co może mieć praktyczny priorytet dla przewoźników.
W celu złożenia pozwu do sądu należy wcześniej zebrać i przygotować następujący pakiet dokumentów:
a) kopia statutu firmy – przewoźnika;
b) kopia dokumentu rejestracyjnego firmy – przewoźnika;
c) kopia oficjalnego dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo osoby posiadającej prawo do reprezentowania prawnego firmy;
d) oryginał pełnomocnictwa dla przedstawiciela firmy transportowej, pozwalającego na reprezentowanie jej w sądzie (może być to każda osoba, niekoniecznie adwokat);
e) oryginał karnetu TIR lub poświadczona kopia;
f) w odpowiednich przypadkach – zgłoszenie faktu odmowy dokonania czynności związanej z procedurą TIR przez organ celny, sporządzone według załącznika do „Zaleceń dla kierowcy”.
Na wyżej wymienionych dokumentach przedkładanych przez firmę zagraniczną (tj. przewoźnika polskiego – przypis tłumacza), należy uzyskać apostille oraz poświadczenie ich tłumaczenia na język rosyjski przez rosyjskiego notariusza.
Zalecamy by kierować pozew do sądu za pośrednictwem listem poleconym z dokładnym opisem zawartości.

Zalecenia dla kierowcy

Zalecenia dla posiadaczy karnetów TIR

Źródło: Portal Polskich Przewoźników Drogowych