Zalecenia dla kierowcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 CTM/GE1934/MRE

ZALECENIA DLA KIEROWCY
W ZWIĄZKU Z PRZEWIDYWANYM WEJŚCIEM W ŻYCIE DECYZJI FEDERALNEJ SŁUŻBY CELNEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ NR 01-11/28474 Z 4 LIPCA 2013 R. O WPROWADZENIU DODATKOWYCH ŚRODKÓW ZABEZPIECZENIA W STOSUNKU DO PRZEWOZÓW TIR

W przypadku jeśli organy celne Federacji Rosyjskiej na przejściach będą odmawiały wykonania procedury TIR bez przedłożenia przez przewoźnika dodatkowego zabezpieczenia uiszczenia należności celnych (poręczenie, gwarancja bankowa itp.), prosimy o wykonanie czynności zgodnie z następującą instrukcją:

– Uzyskaj formalną pisemną odmowę organu celnego czynności związanych z procedurą TIR bez wniesienia dodatkowego zabezpieczenia. Jest to niezbędne, nawet jeśli kierownictwo Twojej firmy transportowej podjęło później decyzję o wniesieniu dodatkowego zabezpieczenia;
– Nalegaj na wniesienie przez funkcjonariusza organu celnego zapisu: „Odmówiono zwolnienia towaru z powodu……” do rubryki „Dla celów oficjalnego wykorzystania” w wolecie nr 1 i nr 2 karnetu TIR ze szczegółowym wskazaniem przyczyny odmowy;
Przy czym funkcjonariusz organu celnego przekreśla wolety, a karnet TIR zwraca kierowcy.
W przypadku odmowy przez funkcjonariusza organu celnego wykonania tej prośby, powiedz mu, że „Decyzja Komisji Unii Celnej nr 438 z 17.08.2010 r. zobowiązuje go do udostępnienia takiej pisemnej odmowy”.
W przypadku ustnej odmowy funkcjonariusza organu celnego przyjęcia karnetu TIR bez sporządzenia pisemnej odmowy, wypełnij załączone zgłoszenie w dwóch egzemplarzach. Zgłoszenie to musi być wypełnione w języku rosyjskim.
Niezbędne jest również przystawienie pieczątki oddziału celnego potwierdzającej zgłoszenie na jednym z egzemplarzy. Drugi egzemplarz zgłoszenia powinien być przekazany funkcjonariuszowi organu celnego.
W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia, przekaż go do właściwego organu celnego.

Zalecenia dla posiadaczy karnetów TIR

Źródło: Portal Polskich Przewoźników Drogowych